INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

jsem tímto informován/informována a souhlasím s tím, že v souvislosti s pobytem v “Chalupě U 4 koček” bude provozovatel (ubytovatel), respektive jím pověřený správce (dale jen “Správce”),
na základě Zákona o účetnictví, na základě daňových zákonů a dalších právně závazných předpisů, zpracovávat tyto moje osobní údaje:

1 jméno a příjmení
2 adresu místa pobytu/sídla společnosti
3 IČ /DIČ
4 telefonní číslo
5 e-mail
6 číslo účtu
7 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou správcem zpracovávány a uchovávány za účelem plnění smlouvy, za účelem účetního řešení jednotlivých obchodních případů/pobytů, a za účelem vedení evidence těchto -  včetně zajištění evidence činností souvisejících s těmito obchodními případy (např.: zpracování poptávky, vypracování nabídky, vytvoření faktury atp.).

Jsem tímto informován/informována a souhlasím s tím, že na základě Zákona o účetnictví, daňových zákonů a dalších právně závazných předpisů, budou správcem výše zmíněné Osobní údaje dle bodu 1 až 7 zpracovávány ode dne prvotního telefonního kontaktu, resp. ode dne doručení poptávky ubytování na e-mailovou adresu ubytovatele, a budou uchovávány po dobu 15 let ode dne, kdy bude příslušný obchodní případ ukončen – t.j. proběhne pobyt a bude zaplacena faktura, nebo od doby, kdy bude obchodní případ stornován z důvodu termínu, ceny atp..

Jsem tímto informován/informována o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů nelze jednotlivý obchodní případ/pobyt řádně zpracovat, a nemůže být tedy z těchto důvodů realizován, a  bude stornován.

Jsem tímto srozuměn/srozuměna se svým právem:
- mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
- požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
- na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle     čl. 17 Nařízení,
- na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
- na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
- odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
- podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím, souhlasím s ním, a jsem si vědom/vědoma toho, že realizací telefonní poptávky (od prvotniho tel. kontaktu), resp. zasláním poptávky ubytování v “Chalupě U 4 koček” na e-mail ubytovatele, vyjadřuji výslovný souhlas s výše uvedenými “Zásadami zpracování osobních údajů”.